Terapia indywidualna dla dzieci z autyzmem

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Metody pracy

Metody, techniki i formy pracy wykorzystywane podczas zajęć:

Metoda modyfikacji zachowań
Metoda behawioralna
Metoda wspomaganej komunikacji (makaton, piktogramy)
Terapia zabawą

Terapia indywidualna dla dzieci autystycznych powinna być intensywna, systematyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb, jak i wieku oraz zaburzeń towarzyszących dziecku. Im wcześniej rozpocznie się działania terapeutyczne tym większa szansa zmniejszenia i eliminacji współwystępujących objawów.


Pierwsze kilka zajęć odbywa się w formie zabawy i obserwacji zachowania dziecka, celem jest nawiązanie pozytywnych relacji z dzieckiem. Następnie działania skierowane są na rozwijanie i stymulowanie zaburzonych funkcji rozwojowych.

Cele zajęć

  • eliminowanie lub zmniejszenie występowania zachowań niepożądanych (agresji, autoagresji, echolalii)
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych werbalnych jak i niewerbalnych
  • rozwijanie społecznych zachowań (zmniejszanie sztywności zachowań, schematyczności)
  • korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji
  • usprawnianie sprawności manualnej
  • rozwijanie poczucia bezpieczeństwa