Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (indywidualne)

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zakres Tematyczny

Zajęcia skierowane są do dzieci z:

Opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w porozumiewaniu się
Trudnościami w uczeniu się (kolory, kształty, litery, liczby)
Słabą koordynacją wzrokowo-ruchową
Porażeniem mózgowym
Zespołem Downa
Zaburzeniami widzenia
Zaburzeniami zachowania o charakterze nadpobudliwości psychoruchowej

Metody pracy

Metody, techniki i formy pracy wykorzystywane podczas zajęć:

Metody wzmocnień pozytywnych
Metoda behawioralna
Elementy metody ośrodków pracy
Metody alternatywnej komunikacji (Makaton)
Ćwiczenia grafomotoryczne
Elementy ćwiczeń logopedycznych
Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, umiejętności czytania, pisania i rachowania
Gry dydaktyczne i stymulujące

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne zapobiegają nasileniu się występujących zaburzeń rozwojowych. Proponowane zajęcia, ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci jak i ich wieku, rodzaju i stopnia zaburzenia.

Cele zajęć

Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych
Usprawnianie czynności analizatorów (słuchowych, wzrokowych, dotykowych)
Wspomaganie rozwoju mowy i porozumienia się
Rozwijanie kompetencji językowych
Kształtowanie spontanicznej ekspresji słownej
Usprawnianie sprawności manualnej
Korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji