mgr Katarzyna Dowdo

wykształcenie »

 • 2015 r. – uzyskanie certyfikatu diagnostycznego Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Wrocław
 • 2012 r. – Studia podyplomowe „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • 2009 r. – uzyskanie uprawnień do diagnozy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej z wykorzystaniem testów kalifornijskich i uprawnień do planowania, prowadzenia procesu terapii, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – Si-Warszawa
 • 2006 r. – ukończony III stopniowy kurs w zakresie stosowania analizy behawioralnej w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi
 • 2005 r. – magisterium na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopegagog)
 • 2000 r. – ukończone Niepaństwowe Policealne Studium Medyczne, kierunek: Technik Terapii Zajęciowej

doświadczenie zawodowe »

 • 2010 r. – Terapeuta Zajęciowy w Ośrodku Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach;
 • 2009 r. – udział w czynnej praktyce w Mrzeżynie w zakresie „Realizacji procedur diagnostycznych z dziećmi z deficytami rozwojowymi do 12 roku życia oraz analizy wyników i przygotowanie dokumentacji diagnostycznej według profilu Psychoedukacyjnego”
  • 80 godzin zajęć – w zakresie diagnozy;
  • 10 godzin zajęć – tworzenia dokumentacji diagnostycznej z wykorzystaniem programu komputerowego EDU-4 XXL do Diagnozy i konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych;
 • 2006-2007 r. – Współprowadziłam zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla młodzieży dotkniętej autyzmem, oparte o metody; Ch. Knilla, elementy W. Sherborne, stymulacji polisensorycznej oraz elementy ćwiczeń logopedycznych. Zorganizowane w ramach tzw. „świetlicy sobotniej” prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO
 • 2006/2007 r. – Prowadziłam zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi z terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dzieci w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka
 • 2005 r. do teraz – Jestem nauczycielem – wychowawcą w klasie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (autyzmem) w Zespole Szkół Specjalnych Nr 112 w Poznaniu
 • 2005-2007 r. – Byłam terapeutą na kolonii w Kołobrzegu. Prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, psychoedukacyjne w grupach dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień
 • 2005 r. – Byłam wychowawcą w świetlicy socjoterapeutycznej „Motylarnia” dla dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych problemem uzależnień. Prowadziłam zajęcia grupowe w ramach półkolonii letnich, zajęcia wychowawcze a także psychoedukacyjne w terenie. Do moich obowiązków należało diagnozowanie, prowadzenie i dokumentowanie zajęć socjoterapeutycznych (zajęcia rozwojowe: ruchowe, teatralne, plastyczne, psychoedukacyjne w grupach wiekowych 6-8, 9-10, 11-14 lat.)
 • 2004 r. do teraz – Udzielam konsultacji, prowadzę zajęcia terapeutyczne oparte o metodę behawioralną z dziećmi z autyzmem i mózgowym porażeniem dziecięcym
 • 2003 r. – Prowadziłam zajęcia edukacyjno-terapeutyczne (terapeuta wspomagający) na terenie domu dzieci z autyzmem. Były to dzieci, które uczestniczyły w terapii metodą behawioralną z elementami stymulacji polisensorycznej

kwalifikacje »

Ukończone kursy i szkolenia, udział w konferencjach

 • 2015 r. – Kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”, Wrocław
 • 2015 r. – Warsztaty część I „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”, Poznań
 • 2015 r. – Szkolenie „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem” Poznań
 • 2014 r. – Szkolenie „Wzrok i słuch zmysły wiodące w uczeniu się – znaczenie funkcji wzrokowych i słuchowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu”, Poznań
 • 2014 r. – Szkolenie „Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”, Poznań
 • 2013 r. – Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”, Poznań
 • 2013 r. – Warsztaty część I „Przełomowe strategie dla autyzmu – wprowadzenie do Programu Son-Rise” Poznań, zorganizowane przez Fundację Być Bliżej Siebie
 • 2013 r. – Warsztaty część II „Przełomowe strategie dla autyzmu – wprowadzenie do Programu Son-Rise” Katowice, zorganizowane przez Fundację Być Bliżej Siebie
 • 2013 r.- – Warsztaty „Wychowanie małego dziecka od 0 do 3 roku życia”, Poznań
 • 2012 r. – Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg integracji odruchów Sally Goddard’’, Poznań
 • 2012 r. – Warsztaty „Zasady manualnego torowania głosek-wczesne objawy autyzmu”, Poznań
 • 2012 r. – Szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – co martwi, interesuje i frustruje nauczycieli? ”, Poznań
 • 2011 r. – Konferencja naukowo – szkoleniowa „ Oblicze autyzmu- diagnoza, leczenie, terapia”, Poznań
 • 2011 r. – Udział w konferencji naukowo szkoleniowej Współczesne oblicze autyzmu – diagnoza, leczenie, terapia
 • 2011 r. – Udział w szkoleniu – Budowanie systemu motywacyjnego u dziecka z autyzmem, Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka z autyzmem
 • 2010 r. – Neurosensoryczna terapia taktylna wg dr Swietłany Masgutowej
 • 2010 r. – Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, poziom I, Poznań
 • 2010 r. – Kurs doskonalący I stopnia „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, Wrocław
 • 2009 r. – Szkolenie II stopnia w zakresie „Diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej” prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS w Poznaniu
 • 2009 r. – specjalistyczne warsztaty w zakresie: „Realizacji procedur diagnostycznych z dziećmi z deficytami rozwojowymi do 12 roku życia oraz analiza wyników i przygotowanie dokumentacji według Profilu Psychoedukacyjnego” w Mrzeżynie
 • 2009 r. – kurs doskonaląco-dokształcający: „Metoda Marianny i Christofera Knillów w pracy terapeutycznej„
 • 2009 r. – kurs „Logopedyczne vademecum nauczyciela” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • 2009 r. – „Sala doświadczania świata a rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi” – Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
 • 2009 r. – specjalistyczne szkolenie „Globalna analiza profilu psychoeukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0 do 12 lat”- Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
 • 2008 r. – konferencja- „Dziecko w świecie matematyki. Klucz do uczenia się”- prof. G. Doyla
 • 2008 r. – kurs Kinezjologia Edukacyjna – Gimnastyka Mózgu cz. I
 • 2007 r. – Szkolenie w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”
 • 2007 r. – Kurs „Jak sobie radzić z agresją – moduł I”
 • 2007 r. – Szkolenie z zakresu „Wykorzystanie albumów aktywności w pracy z dzieckiem z autyzmem”
 • 2006 r. – Szkolenie z zakresu „Terapia dzieci z autyzmem”
 • 2006 r.– Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Dziecko i dorosła osoba z autyzmem – jak można im efektywnie pomóc?”
 • 2006 r.– Kurs z zakresu „Program Wsparcia Rodziny”
 • 2006 r. – Kurs „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” stopień III
 • 2006 r. – Kurs „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” stopień II
 • 2006 r. – Kurs „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” stopień I
 • 2005 r. – Szkolenie z zakresu „ MAKATON – program rozwoju komunikacji poziom I
 • 2005 r. – Kurs doskonalenia zawodowego z zakresu „Rozpoznawanie i terapia ADHD oraz zachowań opozycyjnych. Jak pracować z rodzicami i nauczycielami dzieci nadpobudliwych, zadania dla psychologa i pedagoga na terenie szkoły w pracy z dzieckiem nadpobudliwym”
 • 2004 r. – Kurs doskonalenia zawodowego z zakresu „Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej-diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki”
 • 2002 r. – Wykłady, warsztaty dotyczące pracy z dziećmi z autyzmem
 • 2000 r. – Szkolenie z zakresu „Oceny, usprawniania i pielęgnowania dzieci zaburzonych neurologicznie”